English site is coming soon
Salgs- og leveringsbetingelser

FUMACS generelle salgs- og levering­s­betingelser

1. Anvendelsesområde

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende i Danmark, såfremt de ikke specifikt er ændret gennem en skriftlig aftale partnerne imellem.

2. Tilbud

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen.

3. Ordre og ordrebekræftelse

Kunden modtager efter ordreafgivelse en ordrebekræftelse, der bedes kontrolleret. Ordren er først endelig accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det aftalte og den fremsendte ordrebekræftelse, bedes dette meddelt FUMAC A/S indenfor 3 arbejdsdage, i modsat fald er ordrebekræftelsen gældende.

4. Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er angivet. Priserne er faste i aftale-/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisforhøjelser, som følge af væsentlige ændringer i told, skat, afgifter samt evt. ændringer i valutakurser, råvarepriser m.m.

5. Betalingsbetingelser

20 dage netto. Ved overtrædelse af aftalte betalingsbetingelser beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned af forfaldent beløb samt et gebyr på kr. 100,- pr. rykker.
I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod FUMAC A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ordreafgivelse

Ordre mailes på post@fumac.dk eller faxes +45 86 44 75 92 og skal minimum indeholde følgende:
– Rekvirerings- eller ordrenummer
– Varenummer
– Farve
– Antal
– Leveringsadresse
– Ønsket leveringsuge

7. Ejendomsforbehold

FUMAC A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt.
Tilbud, tegninger og andet forbliver FUMAC A/S’s ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt, og disse kan ikke uden FUMACs accept bringes til tredje mands viden.

8. Leveringsklausuler

Møbler leveres frit i Danmark til FUMACs forhandlere inden for normal arbejdstid. Se desuden §5.
Ved bestilling og levering af udelt leverance til én leveringsadresse gælder følgende:

Levering er kun til fortovskant.

Faktureret værdi ekskl. moms, fragt og ekspeditionsgebyr:
Køber skal straks efter modtagelsen underkaste varen en grundig undersøgelse, som inkluderer kvantum, varens kvalitet og farve, inden varen tages i anvendelse. Tab som følge af kundens manglende undersøgelse af varen, er FUMAC A/S uvedkommende.

Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette FUMAC A/S herom. Reklamationer skal være FUMAC A/S i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse.

9. Service på erhvervsmøbler

Service udføres så vidt muligt inden for en arbejdsuge inden for normal arbejdstid. Hvis reservedele eller andet materiale er nødvendigt for at kunne udføre servicen, kan leveringstiden forlænges med typisk 1 uge.
Kørsel afregnes med 375 kr. netto pr. time plus kørselsudgifter i forhold til statens takster. Timesatsen er 475 kr. netto pr. time.

Ved service udenfor normal arbejdstid tillægges overtidstillæg på 100 %. FUMAC dækker omkostninger til service, hvis service er dækket af garantien. Kunden betaler, hvis service ikke er dækket af garanti.

10. Returnering

Varer kan kun returneres efter forudgående aftale og kun i original emballage imod et gebyr på 20 % af produktets salgspris. Polstervarer, skranker og specialfremstillede/kundespecifikke varer tages ikke retur. Returnering skal ske franko.

11. Mangler og reklamationer

FUMAC A/S forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved efter eget valg at foretage reparation eller omlevering af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter.
Kunden er ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning i anledning af mangler, såfremt FUMAC A/S afhjælper mangler på én af de ovenfor nævnte måder. Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler.
FUMAC A/S’s ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køber.

12. Sælgers forsinkelse

Erfarer FUMAC A/S, at vi ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra vores side må anses for sandsynlig, giver vi uden ugrundet ophold køber meddelelse herom og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i punkt 17 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Køber kan ikke hæve aftalen grundet på leveringsforsinkelse, der kan tilregnes FUMAC A/S, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder.

Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos FUMAC A/S.

13. Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give FUMAC A/S meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.

Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.
FUMAC A/S skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal FUMAC A/S forsikre varerne for købers regning.
FUMAC A/S er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage.

Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som FUMAC A/S ikke bærer ansvaret for, er FUMAC A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse.
FUMAC A/S har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført os.

14. Garanti

FUMAC A/S yder fra fakturadato 6 måneders garanti ifølge købeloven samt 2 års reklamationsret hvad angår fabrikations- og materialefejl. Reklamationsretten er på erhvervsmøbler udvidet til 5 år. Denne garanti dækker ikke slitage. Hvor en leverandør yder en garanti ud over 6 måneder mod fabrikationsfejl, er denne gældende. FUMAC A/S frasiger sig ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug/behandling eller uagtsom brug/behandling af leverede varer.

15. Supplering

Udmeldte erhvervsmøbler suppleres så længe lager haves.

16. Produktansvar

FUMAC A/S er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingsskader i det omfang, det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af FUMAC A/S ved grov uagtsomhed. FUMAC A/S kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar. FUMAC A/S’s samlede ansvar for person- og tingsskader er begrænset til kr. 10.000.000,-. Såfremt FUMAC A/S måtte blive pålagt et eventuelt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde FUMAC A/S skadesløs, i det omfang kravet måtte overstige den nævnte beløbsgrænse.

17. Force Majeure

Følgende omstændigheder hos FUMAC A/S medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som FUMAC A/S ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, import- eller eksportforbud, medmindre at denne mangel kunne forudses af FUMAC A/S, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af FUMAC A/S.
Det påhviler FUMAC A/S, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvars- frihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold at underrette køber om denne grund.
Uanset hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed som nævnt i denne §.

18. Tvister

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.
Alle retssager skal anlægges ved FUMAC A/S eller købers værneting efter FUMAC A/S’s valg.

Op til 4.000,- kr. Over 4.000,- kr.

Tillægsydelser (kun erhvervsmøbler):
Direkte levering til slutkunde
Levering på aftalt dato/tidspunkt (+/- 1 time) Postforsendelse af ordrer under 1.000 kr. Palleramme

250,- kr. netto Frit leveret

550,- kr. + 40,- kr. pr. engangspalle 550,- kr.
100,- kr.

50,- kr. pr. palleramme

Leveringstid oplyses af FUMAC A/S efter bedste skøn, og mindre afvigelser herfra anses for rettidig levering, se desuden pkt. 12.
Leveringsklausulerne fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.